poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

1918 13/12 - Belgische wacht aan de Achelse Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

December 1918 – Belgische Wacht aan de Achelse Kluis

"Den 13den December 1918 kwam er 's avonds een Belgische wacht, bestaande uit eene brigade van acht cavalleristen, in het klooster breken. Wij hebben er al van gesproken en zullen aan het daar ge¬zegde op 't oogenblik slechts toevoegen, dat zij voor ons kwelgeesten waren; de draadversperring, wij weten het, was opgeruimd, en de grens-lijn nu juist niet met een koordeke afgeteekend, noch met paaltjes afgebakend. Nu dan, de religieuzen, die in den tuin werkten, werden her¬haaldelijk bemoeielijkt : zonder pas mochten zij niet over de grenzen ko¬men. En of men nu (wat óók al gebeurde) den soldaat aantoonde, dat hij zelf op Hollandsch terrein stond, dat hielp niets : een pas, of - terug. Als onze religieuzen in die dagen geen groote vorderingen hebben gemaakt in de H.Verduldigheid, dan heeft het voorzeker niet gelegen aan de Belgische Wacht.

Maar, strenge meesters regeeren niet lang, zegt een oud Hollandsch spreekwoord; en zoo ging het ook hier, want, bij eene omstandigheid, die we in 't volgende hoofdstuk zullen bijbrengen, werden zij tot het vrouwenkwartier beperkt; alzoo kwam het eigenlijk klooster, en ook de tuin, vrij. Doch toen prakkezeerden ze wat anders, namelijk, schieten op de religieuzen; wij beweren geenszins, dat zij bedoeld heb-ben iemand te raken, en willen voor vast aannemen, dat het bangmakerij was. Ziehier wat er van de zaak was. Door de langdurige bezetting van het klooster, met al wat daarvan het gevolg was voor gebouwen en gron¬den, waren de ratten zeer vermenigvuldigd en werden er overal ratten¬vallen gezet (dus ook buiten, maar in de nabijheid van de werkhuizen.) Met die rattenvangerij waren twee religieuzen beschäftigt : Pater Lucas Vredenbregt en Broeder Humbertus Vonk. Nu dan, wanneer ze zich waagden buiten de poort bij de smederij, om hun rattenvallen na te zien of op¬nieuw te stellen, en de bedoelde soldaten zich op den weg of bij den koeienstal bevonden, dan was het gevaarlijk spel, wanneer zij door dezen werden opgemerkt; althans, zoowel Pater Lucas Vredenbregt als Broeder Humbertus Vonk hebben de eer gehad, (de Broeder zelfs meermalen), dat er op hen bij die gelegenheid werd geschoten. Op een keer stonden er twee soldaten bij de sluis (achter de broeikas); onze Pater Aelredus van Dam had een boodschap gedaan op de Schaft, en keerde huiswaarts.
De kogels vlogen 'm over 't hoofd, en rondziende vanwaar de wind kwam, zag hij de twee schutters ter bovengenoemde plaats bezig. Misschien deed het wit en zwart der kleeding hen aan eksters denken; immers, 'Kraaien' zijn zwart en konden hun wrevel niet hebben opgewekt."

logosbanner