poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

1914 17/10 - 3. Duitse aanval op de Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

17 oktober 1914 - Aanval van de Duitsers op de Achelse Kluis

"De soldaten, die uit Hamont kwamen, vergisten zich evenals de 2e groep in den weg. Toen zij door de Hollandsche soldaten werden bespeurd achter een wal bij den 'IJzeren Paal' , wuifde men met een witten doek en reed een der oversten er naar toe om ze van Hollandsch terrein af te houden en den weg te wijzen. En zoo kwamen ze langs achter het Diepgat op den Luikschen akker.
Daar kwamen ze ineens onder het vuur der Belgen, die zich hadden op¬gesteld in den koestal en de remisen. Men heeft ons gezegd, dat ze door kachelpijpen schoten, om de Duitschers in den waan te brengen, dat ze kanonnen hadden. Toen eenige jaren geleden de Boxers in China het aldaar gevestigde klooster van onze Orde aanvielen (dat niet door muren was beschermd), was daar toevallig een Haarlemmer, die terstond vroeg of er munitie was;

maar, onze Confraters hadden slechts los kruit. Dan vroeg hij : Zijn er kachelpijpen ? - Ja, die waren er. - Welnu, zei onze landgenoot, steek pijpen uit de ramen, en schiet met los kruit er door. - De Boxers lieten zich misleiden, deinsden af, en lie¬ten tot op den huidigen dag de Abdij in vrede. Maar, indien het waar is, dat de Belgen die list hebben beproefd, dan heeft het hun niets gebaat, de Duitschers rukten voort. - Ook uit hun loopgraaf voor de kloosterpoort schoten ze op de Duitschers, en werkten eveneens met de mitrailleuse, die evenwel na eenige oogenblikken defect werd, en daarom gauw over de grenzen werd gebracht, waar de mitrailleurs met hun machine-geweer werden geïnterneerd. Ook de andere Belgen moesten den strijd opgeven, en kozen het hazenpad, door hof en boomgaard, om langs het kleine poortje te verdwijnen. Bij dezen aanval hebben de Duitsche soldaten makkers verloren, maar het is niet bekend, hoeveel dooden zij hadden. Op de vraag van Pater Antonius Bus, toen zij in de Abdij waren, antwoordde de Hauptmann wel is waar : "Wir sind blutlos", maar, het is toch heel doorzichtig, dat een officier van gezondheid denzelfden Pater aanklampte om verbandmiddelen, zoodat deze met hem naar de apotheek ging. Desgelijks, dat er aanstonds kar en paard werd gerequireerd. Doch we komen hierop terug."

logosbanner