poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

1914 17/10 - 2. Uren voor de aanval op de Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

17 oktober 1914 – De uren voor de aanval op de Achelse Kluis

"Tusschen half elf en elf uur hoorde men weer eenige geweerschoten.
Om ongeveer elf uur kwam de geblinddoekte parlementair, die, op de weigering van Generaal De Schepper, aankondigde, dat de Abdij 's na¬middags ten 2 ure Hollandsche tijd (Duitsche tijd circa 3 ure) zou beschoten worden. Uit de feiten blijkt, dat dag en uur van de beschieting in de buitenwereld reeds bekend was; niet alleen had de Hollandsche Regeering de grenswacht bij de kruisdreef grootelijks versterkt, maar ook ontelbare nieuwsgierigen en tal van voertuigen (om alles in eens te noemen) waren in de Valkenwaardsche dreef, en nog verder.


Ook de WelEerwaarde Heer van Mackelenbergh, Kapelaan te Valkenswaard, bevond zich ter plaatse, en had de H.Olie bij zich, om, zoo noodig, geestelijke hulp te kunnen bieden.
Het is zeer begrijpelijk, dat de Belgische soldaten zich te voren de kloosteruitgangen naar Hollandsch terrein hadden doen aanwijzen, en zich ook hadden vergewist of deze open waren; velen immers waren niet voornemens zich te laten interneeren, en vandaar ook, dat ver¬schillenden hunne burgerkleeding hadden aangetrokken onder, of over hunne uniform (of wat daarvoor goldt). De auto's - niet de mitrail¬leuse - stonden gereed bij de poort van den boomgaard. De officieren, met den Generaal, vertrokken op het beslissende uur; laatstgenoemde verscheen, optima forma gekleed en geganteerd, reeds vóór tweëen op het binnenplein van het gastenhuis, en zeide tot een daar zijnde Pa¬ter : "Mon Père, on va nous attaquer", Pater, men gaat ons aanvallen. - Verschillende heethoofden keurden dat heengaan af, en ge¬bruikten zelfs een woord, dat wij niet zouden durven onderschrijven, en dat ook in 't geheel niet overeenkomt met de gevoelens van den Duitschen commendant. Wanneer we dan een klein ventje zien weenen van kwaadaardigheid, en hem den heengaanden een "Ah, ces lâches",
0, die lafaards, hooren achterna gooien, - dan zegt, misschien op het¬zelfde oogenblik, de Duitsche commendant van Generaal De Schepper :
"Er ist ein tapferer Kerl," Hij is een dappere kerel. Wie van de twee gelijk had, dat zal de Geschiedenis later uitmaken; wij laten het eind¬oordeel gaarne aan haar over."

logosbanner