poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

1914 17/10 - 1. Eerste schermutseling aan de Achelse Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

 

17 oktober 1914 – Eerste Schermutseling aan de Achelse Kluis

 

"Het was dan op den gedenkwaardigen 17den October 1914, dat onze onder-cellerier, Broeder Christianus van Nunen, in de wetering was, en Duitsche soldaten behoedzaam zag voortsluipen in een droge sloot, namelijk die van de hooischuur naar den spoorweg, alsdan droog, omdat aldaar geen water op de wetering stond.


Het was omstreeks negen uur in den voormiddag, misschien dichter bij half negen dan bij negenen. Onverwijld gaf hij Eerwaarden Vader daarvan bericht. Deze was juist uit het koor gegaan, maar de Gemeente was er nog, en de hebdomadaris nog bezig met de Hoogmis, die gelezen werd, zooals elders al is meegedeeld. De koorboeken had men open laten liggen voor de Sexten. Men houde dit alles even in de gedachte, want wij moeten naar de wetering terug, alwaar de Duitsche patrouille (want dat was het) eene dito Belgische in 't vizier had gekregen; vandaar dat behoedzaam voortsluipen. De Belgen schijnen de Duitschers niet opgemerkt te hebben, althans, het is zeker, dat laatstgenoemden het eerst hebben geschoten en het geweervuur openden. Bij deze voorposten-schermutseling kreeg een der Belgische soldaten een schot in den schouder. Hij is verpleegd geworden in de keet of loods van de Hol- landsche soldaten aan onze kruisdreef. Dit feit staat vast. Nog twee andere Belgische soldaten zijn ons opgegeven als 'gewond in den schou¬der', de eerste hunner op wacht bij 'den IJzeren Paal', en de tweede bij het witte hek bij den koestal. Deze twee Belgische soldaten zijn tot dusverre twee vraagteekens gebleven. Nog spreekt men van den heer De Caritat (de Peruzzis), Burgemeester van Lanaeken, die - als zwaar ge¬wonde (wijl een doode niet mocht worden vervoerd) - per auto naar het ziekenhuis 'De Calvarieberg' te Maastricht is gebracht; maar deze heer is gesneuveld te Caulille. Maar wèl is er bij dit voorposten-gevecht een Duitscher gevallen; hij had een kogel door het hoofd gekre-gen, en werd gevonden tusschen onze hooischuur en de woning van Jan¬tje Plas. Deze twee dan, eerstgenoemde Belg en laatstgenoemde Duit¬scher, zijn de twee eenige dooden van de schermutseling der beide pa¬trouilles op zaterdagmorgen, 17 October 1914; en buiten dézen Belg is er geen één van De Schepper's manschappen hier gesneuveld, óók niet bij de beschieting en inneming van ons klooster.
De Duitschers waren te dezen opzichte minder fortuinlijk; maar hier¬over straks."

 

 

logosbanner