poort kluis 1 png

 

 

2018klein

 

 

DEFINITIEF GESLOTEN.

26 mei 2019 was de laatste dag.

Boven verwachting hebben we in de periode 2014 tot 2019 meer dan 25.000 bezoekers mogen ontvangen!!

 

1914 17/10 - 3. Duitse aanval op de Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

17 oktober 1914 - Aanval van de Duitsers op de Achelse Kluis

"De soldaten, die uit Hamont kwamen, vergisten zich evenals de 2e groep in den weg. Toen zij door de Hollandsche soldaten werden bespeurd achter een wal bij den 'IJzeren Paal' , wuifde men met een witten doek en reed een der oversten er naar toe om ze van Hollandsch terrein af te houden en den weg te wijzen. En zoo kwamen ze langs achter het Diepgat op den Luikschen akker.
Daar kwamen ze ineens onder het vuur der Belgen, die zich hadden op¬gesteld in den koestal en de remisen. Men heeft ons gezegd, dat ze door kachelpijpen schoten, om de Duitschers in den waan te brengen, dat ze kanonnen hadden. Toen eenige jaren geleden de Boxers in China het aldaar gevestigde klooster van onze Orde aanvielen (dat niet door muren was beschermd), was daar toevallig een Haarlemmer, die terstond vroeg of er munitie was;

Lees meer: 1914 17/10 - 3. Duitse aanval op de Kluis

1914 17/10 - 2. Uren voor de aanval op de Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

17 oktober 1914 – De uren voor de aanval op de Achelse Kluis

"Tusschen half elf en elf uur hoorde men weer eenige geweerschoten.
Om ongeveer elf uur kwam de geblinddoekte parlementair, die, op de weigering van Generaal De Schepper, aankondigde, dat de Abdij 's na¬middags ten 2 ure Hollandsche tijd (Duitsche tijd circa 3 ure) zou beschoten worden. Uit de feiten blijkt, dat dag en uur van de beschieting in de buitenwereld reeds bekend was; niet alleen had de Hollandsche Regeering de grenswacht bij de kruisdreef grootelijks versterkt, maar ook ontelbare nieuwsgierigen en tal van voertuigen (om alles in eens te noemen) waren in de Valkenwaardsche dreef, en nog verder.

Lees meer: 1914 17/10 - 2. Uren voor de aanval op de Kluis

1918 - Verslag pastoor Bierkens

Achel 1914-1918

Sint-Monulphus en Gondulphusparochie door pastoor J.G. Bierkens

(originele tekst)

OK RW 45 c Bierkens pastoor filtered
Vragenlijst Bisdom: Verslag over den toestand der parochie Achel gedurende de jaren 1914-1918 overgemaakt aan het Bisdom

  1. Ligging: Provincie Limburg, Arrondissement: Tongeren-Maeseyck, Kanton: Neerpelt, Dekenaat: Hamont.
    De parochie Achel is gelegen aan de Hollandsche grens langs den spoorweg van Luik naar Eindhoven.

Lees meer: 1918 - Verslag pastoor Bierkens

1914 17/10 - 1. Eerste schermutseling aan de Achelse Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

 

17 oktober 1914 – Eerste Schermutseling aan de Achelse Kluis

 

"Het was dan op den gedenkwaardigen 17den October 1914, dat onze onder-cellerier, Broeder Christianus van Nunen, in de wetering was, en Duitsche soldaten behoedzaam zag voortsluipen in een droge sloot, namelijk die van de hooischuur naar den spoorweg, alsdan droog, omdat aldaar geen water op de wetering stond.

Lees meer: 1914 17/10  - 1. Eerste schermutseling aan de Achelse Kluis

1920 - Als de kat van huis is

Opstel uit het jaarboek 1920-1921 van het letterkundig genootschap Unie Dulci
(Kleinseminarie te Sint-Truiden) originele tekst.


Als
kat van huis is Dansen de muizen op tafel of Holland in Nood.

Wij telden het jaar onzes Heeren 1918, rond den 12 November.
Rare geruchten liepen t’ allen kante over de Duitschers. Omtrent dezelfde tooneeltjes speelden zich af als in den beginne van den oorlog.
Overal liepen de menschen druk op en neer; op iederen hoek van een straat stonden nieuwsgierige groepen te praten en te stemmen. In de voordeuren der huizen stonden de vrouwen en dienstmaagd en te tongen en te klappijen over al de geruchten die de nieuwsgierige kinderen en mannen haar verteld hadden. Alle gezichten, drukken niet gelijk vier jaren te voren angst en schrik uit, doch lachten smakelijk zoo dikwijls ze een van die onnoozele grijzen zagen voorbij strompelen.

Lees meer: 1920 - Als de kat van huis is

1915 - Eerste Achelse gesneuvelde

Petrus Tilmanus VERWEYEN, slachtoffer WO1

"un humble, mais brave soldat"(*)

 1915petrusverweyen 1De ongehuwde 20-jarige fabrieksarbeider Petrus Tilmanus VERWEYEN, zoon van Hendrik Jacobus VERWEYEN en Catharina THEUNISSEN uit de Lostraat, werd zoals vele andere Achelse jonge mannen, in het voorjaar van 1913 opgeroepen om de militaire dienstplicht te vervullen.

Op 1 juli is het de beurt aan "lichting 1913" waartoe ook Petrus behoort.

Onder begeleiding van een ambtenaar van de gemeente vertrekken de 'miliciens in spé' voor lange tijd naar heinde en verre. De kapelaan waarschuwde tijdens zijn recente preek voor de verleidelijke doch verderfelijke geneugtes des levens die buiten het landelijke Achel tierden.

Lees meer: 1915 - Eerste Achelse gesneuvelde

Dodendraad St-Huibrechts-Lille

De elektrische draadversperring in Sint-Huibrechts-Lille

De bedoeling van de elektrische draad tijdens de 1ste Wereldoorlog was o.m. te verhinderen dat jongeren via Nederland en Engeland als vrijwilliger aan de IJzer zouden geraken.
Wat heeft Sint-Huibrechts-Lille met de elektrische grensversperring te maken?
Deze draadversperring liep langs de Maasoever van Maastricht tot Maaseik en dan verder langs de Limburgse en Antwerpse Kempen tot in Zeeuws-Vlaanderen.
Lille was betrokken hij de eerste inplanting’ van de draad, Deze liep namelijk vanuit Lozen (1), over de Hork, de Broekkant (2) en de Geuskens naar de Quatre-Bras  (4) tussen en Lille en Achel. Vandaar ging ze gedeeltelijk door het Hageven naar Overpelt "fabriek" (5) en dan naar Lommel-Schoor .

Lees meer: Dodendraad St-Huibrechts-Lille

1914 - Guerrillastrijd van generaal Deschepper

deschepperVermits Noord-Limburg in de militaire tactiek van de Duitse Wehrmacht geen enkele rol speelde en volledig uit de richting van alle militaire bewegingen lag, was het hoogst onwaarschijnlijk dat in deze streek ooit oorlogsfeiten zouden plaatsvinden.
Het feit echter dat een groepje rijkswachters en leden van burgerwachten o.l.v. generaal Deschepper, met toestemming van de Belgische legerleiding militaire acties kon ondernemen in de rug van het Duitse leger, zorgde ervoor dat de Duitse militaire overheid zich toch in dit vergeten Noord-Limburgse gebied ging moeien.

Lees meer: 1914 - Guerrillastrijd van generaal Deschepper

1915 - Toepassing Haagse conventie

Tweede Haagse Vredesconventie - 15 juni 1907

Het grondgebied van neutrale staten is onschendbaar; het is oorlogvoerenden verboden het vervoer van troepen, konvooien en munitie dan wel bevoorrading over het grondgebied van een neutrale staat te doen plaatsvinden (art. 2); een neutrale staat mag zijn grondgebied niet ter beschikking stellen ten behoeve van de in de artikelen 2 tot 4 genoemde activiteiten (art. 5) en het feit dat een neutrale staat weerstand biedt, zelfs gewapenderhand, aan pogingen zijn neutraliteit te schenden kan niet als een vijandige handeling worden beschouwd (art. 10).

 

 

Lees meer: 1915 - Toepassing Haagse conventie

logosbanner