poort kluis 1 png

 

 

2018klein

 

  We zijn open op zaterdag en zondag

"Einde WO-1 en treinontploffing in Hamont"

vanaf 6 april 2019 tot en met 26 mei 2019

Elke zaterdag en zondag van 12-16u

 (niet op maandag) Groepen op aanvraag

Aanleg dodendraad aan de Achelse Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

Mei 1916 - Aanleg Dodendraad aan de Achelse Kluis

"In de opvolgende maand Mei, den 6n, kwam de Kreischef met de officieren-technici, die den draad moesten aanleggen, hetgeen hij zeide bin¬nen kort te zullen gebeuren. Van af de Calvarie-grot gaf hij den of¬ficieren zijne bevelen aangaande den loop van den draad, en den 6n Juni werd met dien aanleg een begin gemaakt. Reeds den l4n Augustus werd de draad geladen, en van dan af hield alle verkeer met België op, en elke toegang tot het klooster was ons onmogelijk geworden.


Die electrische draad was ter weerszijden door eene andere draad¬versperring beveiligd, om alle ongelukken te voorkomen, en liep een eind langs den Hamontschen weg, alwaar veel eikenboomen werden omge¬hakt, maakte nabij den grenspaal bij het begin van dien weg een stom¬pen hoek, en liep in schuine richting over den Luikschen akker, naar den boomgaard, en zoo vervolgens in dezelfde richting door onzen boomgaard en tuin naar de wetering. Bij de poorten van den boomgaard, en in den slotmuur nabij de grot van den H.Benedictus was een gedeel¬te van den muur weggebroken, de heggen en fruitboomen, die in den weg stonden, waren almede omgehakt, terwijl er op den Hamontschen weg een dam was gelegd van dien weg naar den genoemden Luikschen Akker."

logosbanner